• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
Blog Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการหมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ณ บ้านปอนางเหริญ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ....

Blog Photo

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บริษัท Guangdong Sailing Stone Electronic Information Technology Co.Ltd.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี...

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บริษัท XCMG. MACHINE และบริษัท CHINA. MACHINE

วันที่ 15 พค 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน ...

Blog Photo

สถาบันเขตส่งเสริมนวัตกรรมพืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการส่งออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ปั่นชิลล์ ชิม ช้อป Bike To Farm #1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 สถาบันเขตส่งเสริมนวัตกรรมพืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการส่งออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Blog Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งานถนนพาราดินซีเมนต์และฉาบผิว จ.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือการรับนักศึกษาเข้าโครงการ (WIL)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ "การอบรมให้ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA"

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน (Lao-German Technical College)

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้บริการวิชาการ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในงานวิจัยสถาบัน เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในงานวิจัยสถาบัน...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี จับมือ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ลงนามความร่วมมือด้าน ROBOTIC

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง....

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ สมาคมขนส่งสินค้าแห่งภาคอีสาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "อบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี" ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน จับมือสมาคมการศึกษาแห่งสิงคโปร์ และ St. Uriel Education Pte Ltd. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือโรงเรียนประชาสามัคคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย....

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บริษัท Thunder Oilfield Services Thailand และบริษัท TOS GLOBAL

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพร้อมด้วย.....

Blog Photo

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ TRT รุ่นที่3 ที่ได้รับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมินและได้รับรองมาตรฐานคุณ

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี หารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการผลิตพืชโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และเปิดโครงการอบรมช่างเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายเฉลิมศักดิ์ ลุยตัน ผู้จัดฝ่ายอบรมเทคนิค พร้อมด้วย ทีมวิทยากรอบรมเทคนิค ตัวแทนจากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ช่าง

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี