• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073

วิสัยทัศน์ (Vision)
         เติบโตอย่างมั่นคง เกิดผลอย่างมั่งคั่ง เป็นผู้นำอย่างยังยืน
(The Faculty of Engineering and Technology is the Engineering Force to Development toward Security, Prosperity and Sustainability.)

เป้าหมายของวิสัยทัศน์

1.บุคลากรของคณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความผูกพันกับองค์กร

2.บุคลากรและคณะ เกิดรายได้จากพันธกิจสูงขึ้น

3.บุคลากรฯของคณะได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร

พันธกิจ (Mission)

1.จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ

2.วิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

3.บริการวิชาการโดยร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ค่านิยม(TEAM)

T = traget การทำงานที่มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ชัดเจน

E = easy ทำเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย แก้ไขระบบให้มีความคล่องตัวเพื่อง่ายต่อการทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

A = ability การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย

M = management การบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  

สมรรถนะหลัก
CC1 ความเชี่ยวชาญด้านการสอนแบบมุ่งเน้นการปฏิบัติสู่ความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ

CC2 ความสามารถในการวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

CC3 ความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และขยายผลสู่ระดับประเทศ 

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี