• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10

วันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรกุล มีกลางแสน หัวหน้าสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.วีรวัตร นานุศาสตร์ อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.อีสาน ร่วมกับนายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เรื่อง “การติดตามความคืบหน้าแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวและโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง” โดยเข้านำเสนอผลงานการศึกษาแนวทางการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ทราบ ผลจากการเข้าประชุม คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพลักดันงบประมาณระยะเร่งด่วนเพื่อควบคุมโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี