• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในงานเชื่อมซ่อมบำรุงอลูมิเนียมและเหล็กกล้าไร้สนิม

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในงานเชื่อมซ่อมบำรุงอลูมิเนียมและเหล็กกล้าไร้สนิม โดยการอบรมในครั้งนี้จะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

โดยโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะด้านการผลิต การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ และ ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


 

Share This News

Comment

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี