• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือบริษัท แอคทู-ลั่ม จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ คุณพงษ์สันต์ สุขศรีวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณมุฑิตา ศรีวรรณญา ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอคทู-ลั่ม จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯเข้าฝึกงานหรือ สหกิจศึกษา และเพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีของบุคลากรระหว่างกัน


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี