• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกสำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย"

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำของ อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย" ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยการต้อนรับจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง นายอัครชัย อมัติรัตน ซึ่งโดยการออกสำรวจความต้องการของชุมชนคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตำบลทุ่งสว่าง โดยการนำนวัตกรรมจากจากคณะ สร้างผลผลิตแก่ชุมชน ให้เกิดการผลิตที่คุมค่าจากผลผลิตของชุมชนที่มีอยู่แล้ว และนำองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อเปิดความยั่งยื่น ต่อไป


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี