• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือโรงเรียนประชาสามัคคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและจัดหารายได้ อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมต้อนรับ นายศรุต โชติวัชรเมธา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสามัคคี และอาจารย์จากโรงเรียนประชาสามัคคี ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนการสอนสายอาชีพของนักเรียนและประชาชนในชุมชน เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

และเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี