• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี จับมือ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ลงนามความร่วมมือด้าน ROBOTIC

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้ ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ประยุกต์ และอาจารย์เอกบดี เมืองกลาง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคน สร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมส่งเสริมความเข้าใจ การฝึกทักษะ ด้านสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ สาขาโปรแกรมการผลิต สาขาเครื่องจักรกลการผลิตและเครื่องมือวัด และสาขาโลจิสติกส์ แก่ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือสถานประกอบการที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี