• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในงานวิจัยสถาบัน เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในงานวิจัยสถาบัน เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2566 ณ ห้อง 36-602 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน ให้สอดรับกับการพัฒนาคณะจากงานประจำสู่การพัฒนางานของคณะ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข การผลิตบัณฑิต พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี