• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

สถาบันเขตส่งเสริมนวัตกรรมพืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการส่งออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ปั่นชิลล์ ชิม ช้อป Bike To Farm #1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 สถาบันเขตส่งเสริมนวัตกรรมพืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการส่งออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม ปั่นชิลล์ ชิม ช้อป Bike To Farm #1 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมดีๆ ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ในโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพวิถีชุมชนและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักปั่น ครอบครัว เยาวชน ประชาชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการ ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการปั่นจักรยานเรียนรู้วิถีชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี และทำการปลูกป่าชุมชนโดยร่วมชดเชยคาร์บอนเครดิตจากโครงการ 0.1435 ตันคอร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ณ พื้นที่ ต.ไทยสามมัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โดยโครงการนี้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน อันจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจก และก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี