• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บริษัท Guangdong Sailing Stone Electronic Information Technology Co.Ltd.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขา ร่วมให้การต้อนรับ บริษัท Guangdong Sailing Stone Electronic Information Technology Co.Ltd. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยการเข้าประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงระดับนานาชาติสำหรับการสร้างโดรน เรือไร้คนขับและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี