• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการหมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ณ บ้านปอนางเหริญ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โครงการ บริการวิชาการหมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ณ บ้านปอนางเหริญ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำองค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัย ไปบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน อย่างมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดประสิทธิผล และเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่รับบริการ ซึ่งในการจัดการโครงการครั้งนี้ ดำเนินโครงการจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การผลิตสบู่สมุนไพรเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน

กิจกรรมที่ 2 การอบรมซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่ชุมชน

กิจกรรมที่ 3 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโซล่าเซลล์


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี