• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

สถาบันนวัตกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และ

สถาบันนวัตกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา อ.สังวาลย์ บุญจันทร์ อ.โสภณ สินสร้าง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานกับปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี