• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรถ่ายทอดนวัตกรรมถนนพาราดินซีเมนต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยาการถ่ายทอดนวัตกรรมถนนพาราดินซีเมนต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยโครงการในครั้งนี้อยู่ภายใต้การบูรณางาน 6 หน่วยงาน และภาคประชาคม ได้แก่ 1.การยางแห่งประเทศไทย 2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 3.เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 4.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 5. สหกรณ์การยางตำแคประชาพัฒนา จำกัด 6. มทร.อีสาน และภาคประชาชนในพื้นที่โครงการ


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี