• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือกลุ่มบริษัท เอส.เจ.ซีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำคณะ ให้การต้อนรับ นางสาวสิริพร สื่อประเสริฐสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด และทีมผู้บริหาร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีต และเพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีของบุคลากรระหว่างกัน


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี