• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุรัตน์ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่

ในการจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 คน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักศึกษาในเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรม และงานต่างๆของนักศึกษา และในการจัดงานครั้งนี้ผู้ปกครองของนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมแผนกแต่ละแผนกที่ทำการเรียนการสอนในวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ อีกด้วย


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี