• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย ณ ห้องประชุมเพชรไฟลิน ชั้น 9 อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย อีกทั้งได้ตระหนักถึงความเสียหายจากการ เกิดอัคคีภัย และให้ความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัย


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี