• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร” ณ ห้องประชุมนิฬกาล ชั้น 6 อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ผู้แทนสภาวิศวกร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางของการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์สภาวิศวกร


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี