• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เออาร์เอส แอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุภา ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออาร์เอส แอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ การเป็นที่ปรึกษา การให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพของบุคลากรระหว่างหน่วยงานทั้งสอง


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี