• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ รุนกระโทก บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา โดยนำเสนอ การจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไหมอัจฉริยะ ซึ่งเป็นมิติด้านการนำนวัตกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ให้มีรายได้สูงขึ้น


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี