• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการปฏิบัติทดลองและเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์ในโลกอนาคต สำหรับนักเรียนมัธยม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จารุวงค์วิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการปฏิบัติทดลองและเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์ในโลกอนาคต สำหรับนักเรียนมัธยม ณ ห้อง 36-409 อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์มากขึ้น และเพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี