• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 และการสัมมนาศึกษาดูงาน โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 และการสัมมนาศึกษาดูงาน โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน จัดโดยสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแก่น , สถานที่สัมมนาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี