• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และบุคคลากร ร่วมให้การต้อนรับ กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาระบบรางและทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในอนาคตให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางราง สำหรับกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางฯซึ่งเป็นการศึกษาพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต้องการเดินทางสูงแต่โครงข่ายยังเข้าไม่ถึง เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี