• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ESTACON ๒๐๒๓)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ESTACON ๒๐๒๓) ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และ นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการของนักศึกษา อันจะนำไปสู่ การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 90 คน เข้านำเสนอผลงานและเข้าร่วมงาน และมีบทความวิจัยที่ได้รับการตอบให้ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ จำนวน 50 บทความ โดยในปี 2566 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีภาคีเครือข่าย จำนวน 6 สถาบัน และได้รับการสนับสนุนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินงานหลัก โดยเจ้าภาพครั้งที่ 15 ปี 2567 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี