• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม หัวข้อ “การบูรณาการระบบนิเวศการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม”

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมทั้งเป็นวิทยากร ในการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม หัวข้อ “การบูรณาการระบบนิเวศการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม”และมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมินในโครงการฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ณ ห้อง B305 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และในระบบออนไลน์

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานในการประกอบอาชีพของบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐาน สร้างฐานข้อมูลบุคคลสำหรับรองรับการพัฒนาทักษะ พัฒนาตนเอง การฝึกอบรม การมีงานทำ การศึกษาต่อในแฟลตฟอร์มข้อมูลแรงงาน E-Workforce Ecosystem Platform และสร้างโอกาสการเข้าสู่กลไกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี