• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

สถาบันนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าสมัยใหม่ เรื่อง “พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยสถาบันนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าสมัยใหม่ เรื่อง “พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า” ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ.ห้อง 18-220 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดยมี ผศ. ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน มทร.อีสาน มาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และ อ.ดร.ประจวบ อินระวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ. ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้, ผศ. ดร.สุรัตน์ วรรณศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านยานยนต์ไฟฟ้า มทร.อีสาน มาร่วมพิธีเปิดและอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการ

การจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวนี้ ได้รับความร่วมมือและวิทยากร ประกอบด้วย ผศ. ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT), คุณเสาวลักษณ์ เยี่ยงกมลสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโนวาแพค จำกัด และคุณชัชวาล กิมเห วิศวกร บริษัท อินโนวาแพค จำกัด และ ผศ.ดร.ธงชัย คล้ายคลึง, อาจารย์กิตติวงศ์ สุธรรมโน และ ผศ.ดร.ยุทธณา คงจีน วิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานจากภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการ

และนักศึกษาชั้นปปีที่ 4 รวมทั้งสิ้นจำนวน 140 คน


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี