• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ประชุมสัมมนาการควบคุมและการวัดเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์”

วันที่ 21 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ. ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ“ประชุมสัมมนาการควบคุมและการวัดเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์” ณ โรงแรมเซนทารา เซ็นทรัลนครราชสีมา

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องจักรทำให้สามารถคาดการณ์ความผิดปกติได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยงและสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี