• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ บริษัท เออาเอส 2023 จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้ พร้อมด้วย นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร หัวหน้าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนางสาวสุภา ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เออาเอส 2023 จำกัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 36 มทร.อีสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ การเป็นที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี