• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างต้นแบบหัวรถจักรไฟฟ้าขนาด 1 foot gauge เพื่อนำไปแข่งขันในงาน TRRN Railway Challenge 2024

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สร้างต้นแบบหัวรถจักรไฟฟ้าขนาด 1 foot gauge เพื่อนำไปแข่งขันในงาน TRRN Railway Challenge 2024 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามแข่งขันศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นการแข่งขันการนำเสนอหลักการออกแบบ การแข่งขันการขับเคลื่อน การแข่งขันสมรรถนะของตัวหัวรถจักรต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านบุคลกรทางการศึกษาในงานระบบรางของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้งานการแข็งขันนำไปพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบรางในประเทศไทยต่อไป


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี