• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อศึกษาดูงาน สาขาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนำหน ระบบหุ่นยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อควบคุมระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติทำงานร่วมกับ PLC และไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนนายร้อยที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อไป


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี