• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ SMI Instrument Co.,Ltd. และ Natural Green Energy Co.,Ltd. จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานใ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ SMI Instrument Co.,Ltd. และ Natural Green Energy Co.,Ltd. จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษ ลดต้นทุนด้านการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี