• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมหลักสูตรรากฐานระบบไฮดรอลิกและการทดสอบปั๊มและมอเตอร์ไฮดรอลิก

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ อ.ดร.ประจวบ อินระวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรรากฐานระบบไฮดรอลิกและการทดสอบปั๊มและมอเตอร์ไฮดรอลิก ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(นครราชสีมา)

โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการรากฐานของระบบไฮดรอลิก เข้าใจหน้าที่โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิก การอ่านและการวิเคราะห์วงจรไฮดรอลิก การคำนวณออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่าเหมาะสม


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี