• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073

Project Overview

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายอนวรรษ กองการ,นายธนากร ทองภูธร,นางสาวขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ,นางสาววารี ศรีสอน,นายพีรณัฐ อันสุรีย์,นายณัฐพงษ์ ประภาการ,นางสาวสาวิตรี ประภาการ,นายพลเทพ เวงสูงเนิน และนางสาวจาริณี จงปลื้มปิติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ที่ได้รับรางวัลชมเชย 

การประกวดโครงงานภาคบรรยาย ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะที่มีเม็ดดินช่วยเก็บรักษาความชื้น” ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 จ.เชียงใหม่

Project Detail

  • Client Name:
  • Client Company Name:
  • Project Start Date:
  • Project End Date:
  • Client Comment:

Quick Contact

9 * 10 =

Recent Portfolio

See all our works that we do for our clients

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี